وجیهه زمانی

– عضو شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون بانوان و گردشگری شورای اسلامی شهر زرند