وجیهه زمانی

– عضو شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون بانوان، حقوقی و بهداشت شورای اسلامی شهر زرند
– نماینده شورا در کمیسیون معاملات شهرداری زرند