مهدی برهانی نژاد

– سخنگوی شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون برنامه و بودجه و منابع پایدار شورای اسلامی شهر زرند