مهدی برهانی نژاد

– عضو شورا
– مسئول کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر زرند