عباس ایرانمنش

– رئیس شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر زرند