عباس ایرانمنش

– عضو شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر زرند
– نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری زرند