سید عباس تهامی   

– نایب رئیس شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر زرند