سید عباس تهامی   

– عضو شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون گردشگری ، اصناف و بازاریان شورای اسلامی شهر زرند