حامد اسلامیت

– منشی شورا
– مسئول کمیسیون صنایع و معادن و اصناف شورای اسلامی شهر زرند