ایرج رحمانی

– رئیس شورای اسلامی شهر زرند
– مسئول کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و حمل و نقل شورای اسلامی شهر زرند
 – نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری زرند